Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Obecná informace o zpracování osobních údajů

Správce Vašich osobních údajů je Alfa 3, s.r.o., IČO: 42228123, se sídlem Husova 247, 538 54 Luže. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále „obecné nařízení“ a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

Kontaktní údaje správce: Alfa 3, s.r.o., Husova 247, 538 54 Luže, tel: +420 469 671 295, e-mail: obchod@alfa3.cz, ID datové schránky: nifkkyw

Naše společnost ustanovila referenta pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a je pro Vás kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí spojených s ochranou osobních údajů.

Kontaktní údaje referenta pro ochranu osobních údajů: Alfa3, s.r.o., referenta pro ochranu osobních údajů, Husova 247, 53854 Luže, tel.: +420 543 214 714, e-mail: referent.oou@alfa3.cz, ID datové schránky: mazc9cz

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména za účelem poskytování nabízených služeb, klientského servisu a poradenství, provádění marketingu a zajištění interních procesů společnosti (např. konkurzy a výběrová řízení na volná pracovní místa).

 

Právní základ zpracování


Vaše nezbytné osobní údaje shromažďujeme a dále zpracováváme zejména na základě plnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje, dále na základě plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste, nebo z důvodu provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost.
V odůvodněných případech jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu. Jedná se zejména o zpracování osobních údajů v kamerovém systému, za účelem ochrany zdraví a majetku společnosti a osob pohybujících se v monitorovaných prostorách. Pokud nastane potřeba i jiné zpracování na základě našeho oprávněného zájmu, budete o této skutečnosti prostřednictvím tohoto sdělení informováni.


Zpracování na základě souhlasu


Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje Váš svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle a jehož součástí je vždy informace o možnosti a způsobu jak udělený souhlas kdykoliv odvolat.


Předávání a uchovávání osobních údajů


Vaše osobní údaje nejsou předávány jiným příjemcům. Výjimečně v odůvodněných případech mohou být Vaše osobní údaje předány oprávněným příjemcům, avšak pouze tehdy, pokud nám povinnost předání bude uložena zvláštním právním předpisem.


Ve vymezených případech využíváme ke zpracování Vašich osobních údajů externího zpracovatele, se kterým je vždy uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů dle čl. 28 obecného nařízení, která specifikuje pokyny pro zpracování a povinnosti zpracovatele. Tím jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny stejným způsobem, jako bychom jejich zpracování prováděli sami.


Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.


Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.


Práva subjektu údajů a způsoby jejich uplatnění


V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva můžete uplatnit těmito způsoby:

  • písemně na adresu referenta pro ochranu osobních údajů,
  • v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu, opatřeným Vaším kvalifikovaným nebo zaručeným elektronickým podpisem, zaslaným na e-mailovou adresu referenta pro ochranu osobních údajů,
  • v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky žadatele,
  • osobním předáním písemné žádosti na sekretariátu společnosti; z důvodu identifikace žadatele mějte, prosím, svůj doklad totožnosti s sebou.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.